องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพัธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การควบคุมภายใน
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
คู่มือปฎิบัติงาน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

 สภาพทางเศรษฐกิจ

   อาชีพ   (แสดงอาชีพของประชากรในเขต  อบต.)

อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  อาชีพเสริมมีการรับจ้าง  ทำไร่  ทำสวน  การประมง  จักรสาน  ทำขนมปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น

๑.๑   อาชีพ   (แสดงอาชีพของประชากรในเขต  อบต.)

อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  อาชีพเสริมมีการรับจ้าง  ทำไร่  ทำสวน  การประมง  จักรสาน  ทำขนม  ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์   เป็นต้น

๑.๒   หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

        -   ธนาคาร                                              -                                     แห่ง

        -   โรงแรม/รีสอร์ท                                                                         แห่ง

        -   ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                                                      แห่ง

        -   โรงงานอุตสาหกรรม                                                                    แห่ง

        -   โรงสี                                                                                       แห่ง

        -   บ้านเช่า                                              ๑๒                                   ห้อง

       -   ร้านค้า                                                 ๒๑                                   แห่ง

       -   ฟาร์มไก่                                                                                    แห่ง

       -   ฟาร์มหมู                                              -                                      แห่ง

      -   อู่ซ่อมรถ                                                                                    แห่ง

       -   สมาคมสนุ๊กเกอร์                                                                         แห่ง