วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการชุมชนจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อถังขยะทรงกลม ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ ตลับ
20  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดเครนไฮดดรลิค หมายเลขทะเบียน บพ ๓๓๔๙ ปราจีนบุรี จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง