วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5011 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและอุปกรณ์ฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยคลองปูเค็ม หมู่ที่ ๓ บ้านนา ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดมะกอก (ซอยบ้านนางสำรวย บุญขจาย) หมู่ ๗ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสองคร (ซอยบ้านผู้ช่วยธงชัย ชาญธนู) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าโพธิ์ (สายคันกั้นน้ำชลประทานท่าแห - บ้านท่าโพธิ์) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองลึก - คลองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านท่าแห ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านพยาวัง หมู่ ๒ บ้านท่าอุดม ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองโพธิ์ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ ๑ - บ้านคลองลึก หมู่ ๘ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง