วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อ Fuser Unit ชุดทำความร้อน สำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox DocuPrint cm 305 df โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
เช่าเช่าเครื่องแต่งกาย ตามโครงการร่วมงานเฉลิมฉลอง ๑๑๒ ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการร่วมงานเฉลิมฉลอง ๑๑๒ ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ตามโครงการร่วมจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๑๒ ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกปริ้นเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง