วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ (สีเขียว) หมายเลขทะเบียน 81-5011 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว
27  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ หมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน อาทิ ธงตราสัญลักษณ์ วปร. และ ธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที่จัดงาน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
เช่า๑.บ้านลม ๒ หลัง ๒.สปริงบอร์ด ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
เช่า๑.เวทีพร้อมเครื่องเสียง ๒.เก้าอี้ ๕๐๐ ตัว ,โต๊ะ และชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง