วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ รพ.สต.บ้านทาม หมู่ ๖ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติไทย และธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าอุดม (ซอยพยาวัง) หมู่ ๒ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อกลมผันน้ำเพื่อการเกษตรบ้านหาดมะกอก (บริเวณคลองบางไทร) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง (เชฟ) บพ ๓๗๗๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคลองลัดสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ ๔ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง