วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวัว (ซอยบ้านผู้ใหญ่สายชล จันทร์ตรี) หมู่ ๕ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม อบต.บ้านทาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายทรายอะเบท / น้ำยาพ่นรมควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5011 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและอุปกรณ์ฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยคลองปูเค็ม หมู่ที่ ๓ บ้านนา ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดมะกอก (ซอยบ้านนางสำรวย บุญขจาย) หมู่ ๗ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง