วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายสายหลัง อบต.บ้านทาม หมู่ที่ ๓ บ้านนา ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเหนือ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองลัด ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยหน้าบ้านกำนันตี๋ หมู่ที่ ๓ บ้านนา ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๗ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบคลองวังไทร หมู่ที่ 7 บ้านหาดมะกอก ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายทางลัดบ้านสองคร หมู่ที่ 5 บ้านทาม ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายทางลงโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ื 4 บ้านคลองลัด ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยบ้านนายนาน แสงเกตุ หมู่ที่ 7 บ้านหาดมะกอก ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดอนวัว (สายเลียบคลองตาทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายบึงกุดเขมร-ประตูน้ำคลองวังไทร หมู่ที่ 7 บ้านหาดมะกอก ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง