วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดดิจิตอล จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแอลกฮอล์เจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมป้องกันคันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ื 7 บ้านหาดมะกอก ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุทำหน้ากาอนามัย ตามโครงกาป้องกันและควบคุมโคติดต่อกรณีโคติดเชื้อไวัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการจัดทำป้ายบอกทาง (ป้ายแนะนำ) จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๑ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการชุมชนเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง