วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 3770 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อกลมระบายน้ำเพื่อการเกษตรถนนสายคลองไผ่ (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อกลมระบายน้ำเพื่อการเกษตรถนนสายคลองไผ่ ( จุดที่2 ) หมู่ที่ 8 วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ขนาด ศก. 0.60 x 1.0 เมตร พร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อกลมระบายน้ำเพื่อการเกษตรถนนสายคลองไผ่ (จุดที่2) หมู่ที่ 8 วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ขนาด ศก. 0.60 x 1.0 เมตร พร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ มาสด้าสีฟ้า เลขทะเบียน กข ๓๓๗๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ มาสด้าสีฟ้า เลขทะเบียน กข ๓๓๗๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจัดจ้างเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต ของอบต.บ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง