วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สังกัดสพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ Gift Set จำนวน ๑๕ รายการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint Cm ๓๐๕ df จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายซอยหมอชุบ) ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายบ้านสวนพลู) ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง