วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๓๓๗๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำฯ ทะเบียน บพ ๓๓๔๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๐๑๑ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บพ ๓๗๗๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง