วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 3033 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๒๔๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 1 - บ้านท่าแห หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่พร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สังกัด อบต.บ้านทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บพ ๓๗๗๐ ปราจีนบุรี
8  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง