องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อนำไปถวายให้วัดต่างๆ ในเขตตำบลบ้านทาม  จำนวน 5 วัด  ได้แก่  วัดปทุมบูชา  วัดสัมพันธ์  วัดโพธิทอง  วัดอรัญญไพรศรี  และวัดหาดนางแก้ว  โดยเริ่มตั้งจุดขบวนแห่เทียนพรรษา  ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป และเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี มีความรักความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวมถึงประชาชนชาวตำบลบ้านทาม ทั้ง 8 หมู่บ้าน ประมาณ 100 คน