องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม โดย นายก กนก  บำรุงโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาฯ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น ขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับสนุน  และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและ เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง  สืบต่อไป