องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.bantam.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม โดยท่านนายก กนก  บำรุงโลก ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำ สมาชิกสภาฯ  หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  ได้จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี พ.ศ. 2562ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่  ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในตำบล เชื่อมโยงประเพณีท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนา ประชาชนมีส่วนร่วม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น ฯลฯ 999arch bca55