องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านทามและพนักงานส่วนตำบลบ้านทาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและทบทวนการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทามอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองตามแผนพัฒนาฯ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2022-05-24
2022-04-11
2022-03-23
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10
2022-03-03