องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1


วันที่ 15 ส.ค.2566 เวลา 09.00 น.

นายทรงกฤษ คร้ามไพบูลย์ ประธานสภาฯ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ/อนุมัติ ดังนี้

  • เห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. เห็นชอบขอขยายระยะเวลาการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 และวาระที่ 3

เป็นเวลา 15 วัน

3. เห็นชอบตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน

4. กำหนดวันประชุมในวาระที่ 2 และ 3 ร่วมกัน ในวันที่

25 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น.

2023-10-01
2023-10-01
2023-09-30
2023-09-30
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-20
2023-07-13