องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทามโดยมีนายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม/โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอรัญไพรศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม และมอบแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ซึ่งแผ่นธรรมนาวา “วัง” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา "วัง" ประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมรา ชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น และมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดังกล่าว ให้แก่ หน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2024-07-18
2024-07-15
2024-07-11
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-12
2024-06-07