องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
  นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
 
  ปลัด อบต.บ้านทาม  
 
 
  -ว่าง-
 
   หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
 นางสาวสุรีย์รัตน์  เอื้อทิตย์สกุล
-ว่าง- นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฎิบัติการ
นิติกร ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

 
 
นางสาวภคนันท์  ทรรศนพิศิษฐ์   นางสาวชนิสรา บุญนาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
   
 
 นายประสิทธ์ ชุ่มมงคล
นายสุเทพ กาหล 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วยฯ