องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 
  นายสว่าง  คล่องแคล่ว  
  ปลัด อบต.บ้านทาม  
 
 
  นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางสาวภคนันท์  ทรรศนพิศิษฐ์ นางสาวเบญจวรรณ หล้าสมบูรณ์ -ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นิติกร ปก./ชก.
นางสาวนพวรรณ  มาลา
-ว่าง- -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
จพง.ธุรการ ปง./ชง.

   
นางสาวชนิสรา บุญนาค นายประสิทธ์ ชุ่มมงคล -ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์