องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กองคลัง


 

 
  นายสว่าง  คล่องแคล่ว  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
นางลาวัลย์  นกชม
-ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
 
-ว่าง- นางสาวสปันนา ปรีชา

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้