องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กองคลัง


 

 
  นายสว่าง  คล่องแคล่ว  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
นางลาวัลย์  นกชม
-ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปง./ชง.
 
-ว่าง- นางสาวสปันนา ปรีชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้