องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กองคลัง


 
   
  นางอนงค์นาถ แก้วแก่น
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
 
 
-ว่าง-
-ว่าง- นางสาวสรารัตน์  คงบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน


 
 
นางสาวณภาภัช บุญสวัสดิ์
ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  จังหวัดเขตร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 นางสาวชฎาภรณ์  สืบจากหล้า
 
 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานพัสดุ