องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กองช่าง


 
 
   นายมานพ อาสาสุข  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 

นายเสกสรร สาธร  -ว่าง- นายธีรนาถ  ตรีเมฆ
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน นักจัดการงานช่างปฎบัติการ
ชำนาญการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นายประทุม บุญจาคะ นายพงษ์ศักดิ์ เพราะพริ้ง 
นายกล้วยหอม ราชพฤกษ์
พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดเบา  คนงานประจำรถขยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ