องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กองช่าง


 
 
   นายมานพ อาสาสุข  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 


 -ว่าง-  -ว่าง-  -ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นักจัดการงานช่าง ปฎิบัติการ/ชำนาญการ
นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
   
นายธีรนาถ  ตรีเมฆ นายจิรกิตต์  จิตต์จำนงค์  -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
 
 
นายกล้วยหอม  ราชพฤกษ์

 -ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ