องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  นายเกรียงไกร บัวไขย์  
   นักวิชาการศึกษา ปก. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  

 
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้อำนวยการ ศพด.รร.วัดอรัญไพรศรี   ผู้อำนวยการ ศพด.บ้านท่าอุดม
   
นายเกรียงไกร บัวไขย์ นางสาวยุวดี  พรหมแก้ว  นางสาวสรารัตน์  คงบุญ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ครู คศ.3 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
   
 -ว่าง- นางสาวพรสุดา ปานทนนท์
-ว่าง-
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก