องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล  
   รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
     
   
 
  -ว่าง-  
  นักวิชาการศึกษา  
     
   
 
  นางสาวยุวดี  พรหมแก้ว  
  ครู คศ.1
 
     
   
   นางสาววาสนา  ดีพา  
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก