องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
  ปลัด อบต.บ้านทาม
-ว่าง- นางอนงค์นาถ แก้วแก่น  นายมานพ อาสาสุข
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
  นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล  
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม