องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

         " ส่งเสรืมการศึกษา  พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้  มุ่งเน้นการเกษตรแบบพอเพียง  รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน"