องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารงานและบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]18
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566  [ 17 มี.ค. 2566 ]16
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]12
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]15
5 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2566 ]9
6 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]9
7 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]10
8 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 4 ม.ค. 2566 ]10
9 มาตรการให้รางวัลและลงโทษ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]13
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]13
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 3 พ.ย. 2563 ]261
12 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]262
13 มาตรการให้รางวัลและลงโทษ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]306
14 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 พ.ค. 2563 ]268
15 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 6 เม.ย. 2563 ]269